Δήλωση επεξεργασίας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γενικά

Η χρήση της ιστοσελίδας www.koa.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα"), την οποία διαχειρίζεται η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (στο εξής Δήλωση ή Πολιτική), η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις επεξεργάζεται καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δικαιώματα Υποκειμένου

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται προς το παρόν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας και των επιμέρους ιστοσελίδων της. Επομένως, ο χρήστης προς το παρόν μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο της ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσέλιδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας, η πρόσβαση στις οποίες θα απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς.  

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μπορεί να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση του e - mail) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), ρητά εξαιρουμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (άρθρο 9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) ή δεδομένων σχετικά με αδικήματα ή ποινικές καταδίκες των χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας, με τη ρητή συναίνεση του χρήστη. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω των συγκεκριμένων περιοχών της ιστοσελίδας.

Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών μέσω αυτής, συνεπάγεται τη συναίνεσή του στην τήρηση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο χρήστης, ωστόσο, καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.

Σε περίπτωση ανήλικου χρήστη, θα πρέπει να συναινέσει ο ασκών τη γονική μέριμνα.

Ειδικότερα, ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τους όρους του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της εκάστοτε σχετικής εθνικής νομοθεσίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που θα συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για προϊόντα ή και υπηρεσίες, εκτός και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@koa.gr.

Ο χρήστης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης ή πλήρους διαγραφής ή φορτητότητας των δεδομένων ή περιορισμού στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 12 - 21 του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@koa.gr ή να απευθύνεται στη διεύθυνση Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 11521, Αθήνα, τηλέφωνα: +30 210 7257601-3, τηλεομοιοτυπία: +30 210 7257600.

Περαιτέρω, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για προσβολή των δικαιωμάτων του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν οδηγούν σε ταυτοποίηση, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας ή να επισκεφθείτε την ΙΑΒ. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

Cookies ανάλυσης

Τα cookies αυτά συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης των επισκεπτών στους ιστότοπούς μας, όπως ποιες σελίδες γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων και αν οι επισκέπτες λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος. Μέσω αυτού είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δομή, την πλοήγηση και το περιεχόμενο του ιστότοπου όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς τον χρήστη. Δε συνδέουμε τις στατιστικές και άλλα στοιχεία αναφορών με μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα.

Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω cookies για:

  • Την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας
  • Την καταγραφή της χρονικής διάρκειας κάθε επίσκεψης στις ιστοσελίδες μας
  • Τον προσδιορισμό της αλληλουχίας/σειράς με την οποία κάθε χρήστης επισκέπτεται τις διάφορες σελίδες στον ιστότοπό μας
  • Την αξιολόγηση των σημείων του ιστότοπου που χρειάζονται βελτίωση
  • Τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση των σελίδων, τις αλληλεπιδράσεις των σελίδων και τις διαδρομές που ακολουθούνται μέσω των ιστότοπών μας. Αυτά είναι γνωστά ως «website metrics» ή «analytics».

Το Google Analytics είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από τη Google Inc. (Google). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να αναλύει τη χρήση του ιστότοπου από τους Χρήστες. Η Google χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία (ανώνυμα) προκειμένου να δώσει στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μια εικόνα για τον τρόπο που οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Πώς να εξαιρεθείτε

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, επιλέξτε εξαίρεση (opt out) από τις διαφημίσεις τόπο http://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices/ και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

Σημειώστε ότι ακόμα κι αν εξαιρεθείτε, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις, αλλά δεν θα λαμβάνετε πλέον διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας.

Εάν διαγράψετε τα cookies σας, στο μέλλον θα χρειαστεί να εξαιρεθείτε ξανά. Επίσης, εάν χρησιμοποιήσετε ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης (browser), θα πρέπει να εξαιρεθείτε ξανά.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαγράφετε και να ελέγχετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, δείτε το http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της IAB και το δικτυακό τόπο του Adobe Flash.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δεν κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν επεξεργάζεται, εκτός εάν τέτοια υποχρέωση προβλέπεται ή επιβάλλεται νομοθετικά.

Η Κρατική Ορχήστρα δεν εκμεταλλεύεται εμπορικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρηστών.

Η Κρατική Ορχήστρα δεν ζητά προσωπικά στοιχεία χρηστών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπόσχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα νόμιμα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ήδη από του σχεδιασμού και εξ ορισμού.

Η Κρατική Ορχήστρα δηλώνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που της παρέχει ο χρήστης οικειοθελώς, στα πλαίσια της χρήσης της ιστοσελίδας, υποχρεούμενη να μην προβεί σε κανενός είδους επεξεργασία ή/και παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να προβεί σε κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλεια, μεταβολής, άνευ άδειας κοινολόγησης ή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δηλώνει ότι όλα τα άνω μέτρα είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, καθώς και το σύνολο της εθνικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016, το Ελληνικό Δίκαιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται παραπάνω. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.